Povinnosti prevádzkovateľa vozidla


Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný:

 • udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom
 • v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona
 • zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona
 • po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidla zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak taká povinnosť bola uložená okresným úradom, odborom cestnej dopravy


 • bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej:  

a) ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom, odborom cestnej dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

b) ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom, odborom cestnej dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a), to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

c) ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom, odborom cestnej dopravy v konaní podľa § 23a ods. 10, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

d) ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla s platnosťou do 30.6.2021, od 1.7.2021 sa kontrolné nálepky neprideľujú

 • zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.


Sankcie

Okresný úrad, odbor dopravy uloží pokutu 165,96 €, prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, ktoré

 • nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej, alebo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej, 
 • nepodrobil na vlastné náklady vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o tom rozhodol príslušný okresný úrad dopravy
 • nepodrobil na vlastné náklady vozidlo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o tom rozhodol príslušný okresný úrad, odbor dopravy
 • nevykoná na vlastné náklady kontrolu originality vozidla na základe rozhodnutia okresného úradu dopravy


Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré:

 • nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách
 • sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou
 • poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru
 • nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novo zakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom
 • nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu
 • nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu (Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla)
 • nemá osvedčenie o evidencii – technický preukaz alebo technické osvedčenie vozidla
 • nemá platné osvedčenie o technickej kontrole
 • nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole
 • nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené
 • pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha, bolo hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách
 • svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií