Kontrola originality

Druhy kontroly originality:

 • kontrola originality základná
 • kontrola originality skrátená
 • kontrola originality administratívna
 • kontrola originality opakovaná
 • kontrola originality evidenčná


Kontrole originality podliehajú vozidlá ak ide o:

 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps, Ls, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Výsledok kontroly originality

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

Doklady o kontrole originality

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

 • Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „spôsobilé“
 • Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú)
 • Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta


Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

 • Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „dočasne spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“