Legislatíva ku kontrole originality

Zákony

 •  106/2018 – Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
 • 725/2004 – Zákon so zmenou účinný od 1.7.2016 – Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Rekodifikované znenie)    
 • 8/2009 – Zákon so zmenou účinný od 1.1.2014 – Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Rekodifikované znenie)    
 • 519/2011 z 30. novembra 2011 – Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    
 • 144/2010 z 3. marca 2010 – Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
 • 307/2009 z 19. júna 2009 – Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    
 • 109/2005 z 9. februára 2005 – Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    
 • 548/2007 z 25. októbra 2007 – Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.    
 • 310/2005 – Zákon, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.


Vyhlášky

 • 139/2018 – Vyhláška MDV SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality    
 • 578/2006 – Vyhláška so zmenou účinná od 1.4.2015 -Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Rekodifikované znenie)    
 • 57/2015 z 10. marca 2015 – Vyhláška MDVRR SR, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    
 • 464/2009 – Vyhláška so zmenou účinná od 1.2.2015 -Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (Rekodifikované znenie)    
 • 29/2006 – Vyhláška účinná od 1.2.2015 – Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor (Rekodifikované znenie)    
 • 169/2010 – VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. apríla 2010 o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla    
 • 9/2009 – VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 20.decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Smernice ES

 • Smernica Rady o povinných štítkoch a identifikačnom čísle    
 • SMERNICA KOMISIE 2003/127/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá (harmonizované osvedčenie)    
 • SMERNICA RADY 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá