Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených vyhláškou, vydanou na vykonanie zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa metodík schválených Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.


Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Kontrola originality

Kontrolou originality je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla. 

Systém manažérstva kvality

V záujme dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má S.T.K. s.r.o. zavedený systém manažérstva proti korupcii v zmysle požiadaviek normy  ISO 37001: 2016 .

Kontakt

S.T.K. s.r.o.

Lastomírska 2 

071 01 Michalovce

Tel: 056 / 64 20 200

Mob: 0905 598 354

E-mail: stkmi@stkmi.sk

Prevádzková doba

Pondelok:     7:00 – 15:00

Utorok:         7:00 – 15:00

Streda:          7:00 – 15:00

Štvrtok:         7:00 – 15:00

Piatok:          7:00 – 15:00