Potrebné doklady pri TK


a) Technická kontrola pravidelná, technická kontrola zvláštna a technická kontrola administratívna

  • doklad vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený
  • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)
  • doklad o inšpekcii nádrže CNG
  • ak je plynová nádrž staršia ako 10 rokov, musí byť u autorizovanej firmy vykonaná výmena plynovej nádrže a predložené všetky potrebné doklady o výmene
  • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy (platí od 1.1.2022)


Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

 

b) Technická kontrola opakovaná

  • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v odseku a) )
  • protokol z predchádzajúcej kontrolyPozn.: Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly.

 

c) Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

  • doklady podľa písmena a)
  • doklad o zhodnosti s technickými požiadavkami.