Emisná kontrola

Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy EK:

 • emisnú kontrolu pravidelnú
 • emisnú kontrolu zvláštnu
 • emisnú kontrolu administratívnu
 • emisnú kontrolu opakovanú


pre nasledovné druhy pohonov:

 • so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
 • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom
 • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
 • so vznetovým motorom
 • so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
 • so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo
 • so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.


Emisnej kontrole pravidelnej podlieha podľa  § 117 zákona 106/2018  

 • motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie vozidiel; to neplatí pre jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou schválené podľa § 26
 • jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
 • jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
 • opätovne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo
 • dodatočne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo
 • motorové vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla

 

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha

 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1.augustom 1970
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1.decembrom 1971
 • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1)


Emisná kontrola sa nevykoná, ak

 • nemožno naštartovať motor
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení
 • prevádzkovateľ motorového vozidla pred EK nepredloží ustanovené doklady